MagnetGuard Wireless PRO

Profesjonalny system wykrywania magnetycznych otwieraczy MagnetGuard ® Wireless PRO z zaawansowanymi funkcjami. Kompatybilny z czujnikami MagnetGuard ® Wireless.

Zaprojektowany do instalacji w wej?ciach sklep?w, korytarzach i przymierzalniach, aby wykry? i zaalarmowa? personel o obecno?ci silnych sta?ych magnes?w, kt?re mog? by? u?yte do nieautoryzowanego usuni?cia klips?w zabezpieczaj?cych towary. Pozwala na prac? w trudnych warunkach elektromagnetycznych - w pobli?u dworca kolejowego i stacji linii metra, podjazd?w, schod?w ruchomych. Oprogramowanie pozwala na precyzyjne dostrojenie, utrzymanie i analiz? dziennika zdarze?. System sk?ada si? z czujnik?w (detektor?w) i urz?dze? alarmuj?cych. Dla u?atwienia instalacji urz?dze? i szybkiej konfiguracji systemu stosuje si? zasad? "one-touch".


MagnetGuard ® Wireless PRO czujnik
?r?d?o zasilania Litowe ogniwo AA ER14505 ( 3.6V 2.4Ah )
Wymiary czujnika 80mm x 40mm x 20mm; satellita 25mm x 16mm x 10mm;
Kolor obudowy Szary
Monta? U?ywaj?c dwustronnej ta?my klej?cej
Obszar wykrywania otwieraczy* Do 1.2 m we wszystkich kierunkach
Sterowanie 2 przyciski wewn?trz ("connect/reset " i "alarm ")
Cz?stotliwo?? bezprzewodowa 2.4 GHz
Zasi?g transmisji radiowej ** Do 50m (w otwrtej przestrzeni)
Protok?? komunikacyjny Kompatybilny z IEEE 802.15.4
Liczba obs?ugiwanych urz?dze? alarmuj?cych Do 10szt.
* Obszar zasi?gu zale?y od magnetyczncyh w?a?ciwo?ci i konstrukcji otwieraczy oraz ustawie? czu?o?ci czujnika.
** Zasi?g transmisji zale?y od wielu czynnik?w (obecno?? struktur os?onowych, wzajemna orientacja urz?dze?, itp.)

MagnetGuard ® Wireless PRO urz?dzenie alarmuj?ce
?r?d?o zasilania 5V, 0.5A (z zewn?trznego zasilacza/USB port)
Wymiary 80mm x 40mm x 20mm ( D x S x W )
Kolor obudowy Szary
Monta? U?ywaj?c dwustronnej ta?my klej?cej
Alarmowanie D?wi?kowy (alarm), LED (numer wyj?cia alarmu)
Sterowanie

2 przyciski na czo?owym panelu ("connect/reset" i "alarm mode"),

interfejs USB - oprogramowanie do konfiguracji i strojenia

Dodatkowe funkcje Zegar czasu rzeczywistego, dziennik zdarze?
Cz?stotliwo?? bezprzewodowa 2.4GHz
Protok?? komunikacyjny Kompatybilny z IEEE 802.15.4
Liczba obs?ugiwanych czujnik?w Do 8szt. ( tak?e kompatybilne z czujnikami MagnetGuard ® WIRELESS)

Ograniczenia w u?yciu:
- instalacja czujnik?w nie bli?ej ni? 1m od przemieszczaj?cych si? metalowych obiekt?w;
- instalacja czujnik?w nie bli?ej ni? 0,5m od przewod?w zasilaj?cych, i akustomagnetycznych system?w antykradzie?owych;
- instalacja systemu nie bli?ej ni? 20m od linii metra, poci?g?w, stacji transformatorowych oraz linii przesy?owych wysokiego napi?cia.

MAGNETGUARD 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef10570 #230813202604