MagnetGuard Wireless

Bezprzewodowy system MagnetGuard ® Wireless wykrywaj?cy magnetyczne otwieracze. Wygodny i ?atwy w instalacji, mo?e by? zwi?kszony poprzez liczb? czujnik?w i urz?dze? alarmuj?cych.

Zaprojektowany do instalacji w wej?ciach sklep?w, korytarzach i przymierzalniach, aby wykry? i zaalarmowa? personel o obecno?ci silnych sta?ych magnes?w, kt?re mog? by? u?yte do nieautoryzowanego usuni?cia klips?w zabezpieczaj?cych towary. System sk?ada si? z bezprzewodowych czujnik?w magnes?w oraz przewodowego urz?dzenia alarmuj?cego personel. Czujniki zasilane s? przy pomocy baterii i u?ywaj? tryb?w optymalnego zu?ycia energii, kt?re pozwalaj? na wymian? baterii co 1-3 lata, w zale?no?ci od wybranego trybu pracy. Dla u?atwienia instalacji urz?dze? i szybkiej konfiguracji startowej system wykorzystuje zasad? "one-touch".


MagnetGuard ® Wireless czujnik
?r?d?o zasilania Litowe ogniwo AA ER14505 ( 3.6V 2.4Ah )
Wymiary 80mm х 40mm х 20mm ( D х S х W )
Kolor obudowy Szary
Monta? U?ywaj?c dwustronnej ta?my klej?cej
Obszar wykrywania otwieraczy* Do 1.5 m we wszystkich kierunkach
Sterowanie 2 przyciski wewn?trz ("connect/reset" i "sensitivity")
Cz?stotliwo?? bezprzewodowa 2.4GHz
Zasi?g transmisji radiowej ** Do 50m (w otwartej przestrzeni)
Protok?? komunikacyjny Kompatybilny z IEEE 802.15.4
Liczba obs?ugiwanych urz?dze? alarmuj?cych Do 10szt.
* Obszar zasi?gu zale?y od magnetycznych w?a?ciwo?ci i konstrukcji otwieraczy oraz ustawie? czu?o?ci czujnika.
** Zasi?g transmisji zale?y od wielu czynnik?w (obecno?? struktur os?onowych, wzajemna orientacja urz?dze?, itp.)

MagnetGuard ® Wireless urz?dzenie alarmuj?ce
?r?d?o zasilania 5-12V, 0.5A (z zewn?trznego zasilacza)
Wymiary 80mm х 40mm х 20mm ( D х S х W )
Kolor obudowy Czarny
Monta? U?ywaj?c dwustronnej ta?my klej?cej
Alarmowanie D?wi?kowy (alarm), LED (numer wyj?cia alarmu)
Sterowanie 2 przyciski na czo?owym panelu ("connect/reset" i "mode")
Cz?stotliwo?? bezprzewodowa 2.4GHz
Protok?? komunikacyjny Kompatybilny z IEEE 802.15.4
Liczba obs?ugiwanych czujnik?w Do 10szt.

Ograniczenia w u?yciu:
- instalacja czujnik?w nie bli?ej ni? 1m od przemieszczaj?cych si? metalowych obiekt?w;
- instalacja czujnik?w nie bli?ej ni? 0,5m od przewod?w zasilaj?cych i akustomagnetycznych system?w antykradzie?owych;
- instalacja systemu nie bli?ej ni? 50m od linii metra, poci?g?w, stacji transformatorowych oraz linii przesy?owych wysokiego napi?cia.

MAGNETGUARD 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef10570 #230813202604