MagnetGuard Basic

Niski koszt wprowadzenia w celu wykrywania magnetycznych otwieraczy przez MagnetGuard Basic. Sk?adaj?cego si? z dw?ch czujnik?w.

Zaprojektowany do u?ytku w sklepach jako opcja w po??czeniu z systemami zabezpieczaj?cymi przed kradzie??. Urz?dzenia nie maj? wp?ywu na dzia?anie urz?dze? antykradzie?owych i mog? by? wbudowane w anteny EAS oraz umieszczane w obszarze sprzeda?y: w grupie wej??, w drodze do przymierzalni.


MAGNETGUARD ® Basic czujnik
?r?d?o zasilania Z jednostki alarmuj?cej
Wymiary 32mm х 25mm х 11mm ( D х S х W )
Kolor obudowy Szary
Po??czenie Ta?ma przewodowa
Monta? U?ywaj?c dwustronnej ta?my klej?cej
Obszar wykrywania otwieraczy* Do 1.5 m we wszystkich kierunkach
* Obszar zasi?gu zale?y od magnetycznych w?a?ciwo?ci i konstrukcji otwieraczy oraz ustawie? czu?o?ci jednostki alarmuj?cej.

MAGNETGUARD ® Basic urz?dzenie alarmuj?ce
?r?d?o zasilania 12V, 0.5A (z zewn?trznego zasilacza)
Wymiary 64mm х 45mm х 24mm ( D х S х W )
Kolor obudowy Czarny
Monta? U?ywaj?c dwustronnej ta?my klej?cej
Alarmowanie Zewn?trzny wska?nik LED
Sterowanie Potencjometr "sensitivity"
Liczba obs?ugiwanych czujnik?w 2 szt.

Ograniczenia w u?yciu:
- instalacja czujnik?w nie bli?ej ni? 1m od przemieszczaj?cych si? metalowych obiekt?w, przewod?w zasilaj?cych, akustomagnetycznych i elektromagnetycznych system?w antykradzie?owych;
- instalacja systemu nie bli?ej ni? 50m od linii metra, poci?g?w, stacji transformatorowych oraz linii przesy?owych wysokiego napi?cia.

MAGNETGUARD 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef10570 #230813202604